• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC

   AAFC AUDITING AND VALUATION LIMITED COMPANY

  Tìm kiếm

 • AAFC - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018 THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  • AAFC - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018 THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

   Ngày 23/5/2019, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2018-2019. Chương trình đã tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của 174 công ty kiểm toán độc lập trong năm 2018. AAFC là một trong những đơn vị vinh dự được VACPA biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2018 vừa qua.