• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC

   AAFC AUDITING AND VALUATION LIMITED COMPANY

  Lĩnh Vực Hoạt Động

  Kiểm toán

  • Kiểm toán Báo cáo Tài chính
  • Kiểm toán Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.
  • Kiểm toán trên các thủ tục đã thỏa thuận tập trung cho các yêu cầu quản lý cụ thể.
  • Kiểm toán nội bộ.
  • Kiểm toán hoạt động.
  • Kiểm toán xác định Vốn góp
  • v.v...

  Kế toán, Tư vấn

  • Hướng dẫn áp dụng chế độ Kế toán - Tài chính.
  • Tư vấn xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán
  • Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính
  • v.v...

  Thẩm định giá

  • Thẩm định giá Dự án đầu tư
  • Thẩm định giá Bất động sản
  • Thẩm định giá Máy móc Thiết bị
  • Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
  • Thẩm định giá trị Tài sản vô hình
  • v.v...